Чланови Савета родитеља су:

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „МИОНИЦА“ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ
 

Име и презиме родитеља

разред

улога

Гордана Остојић

1-1

члан

Марина Радовић

1-2

члан

Јасмина Павловић

2-1

члан

Марина Алмажар

2-2

члан

Мирјана Стевановић

3-1

члан

Богдан Обрадовић

3-2

члан

Тихомир Николиш

4-1 председник
НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:
 1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 2. предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
 7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Избор чланова Савета родитеља

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Средње школе „Мионица“.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора.

План и програм рада савета родитеља за 2023/2024. школску годину можете преузети