Чланови Савета родитеља су:

Ивановић Милош

Живковић Саша

Ненадовић Ивана

Гладовић Горан

Јовановић Мила

Лазић Јасна

Качаревић Катарина

Станојевић Бранко

Ускоковић Милица

Павловић Драгана

Драгићевић Весна

Јовановић Снежана

Николиш Тихомир

Урошевић Зоран

Павловић Зорица

Стевановић Светлана

НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА РОДИТЕЉА:
 1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор;
 2. предлаже своје представнике у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе;
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
 4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника;
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању;
 6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности школе;
 7. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
 8. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту ученика;
 9. учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа;
 10. даје сагласност на програм и организовање екскурзије, цену екскурзије и избор агенције и разматра извештај о њиховом остваривању;
 11. разматра и друга питања утврђена законом и статутом.

Избор чланова Савета родитеља

Начин избора чланова Савета родитеља уређује се статутом Средње школе „Мионица“.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у Школи. Представника у Савет родитеља бирају родитељи ученика одељења јавним гласањем, на првом родитељском састанку који сазива одељењски старешина на почетку школске године. У Савет родитеља биће изабран онај представник родитеља који добије највећи број гласова за од укупног броја родитеља ученика једног одељења. О избору представника родитеља одељења у Савет родитеља, одељењски старешина води записник у Књизи евиденције у који се уписује датум одржавања седнице, да је на дневном реду избор представника родитеља у Савет родитеља, број присутних родитеља, ко су предложени кандидати и какав је резултат гласања приликом избора.

План и програм рада савета родитеља за 2020/2021. школску годину можете преузети