Орган управљања

Орган управљања у школи је школски одбор. Чланове  органа  управљања  именује  и  разрешава  скупштина  јединице  локалне самоуправе,  а  председника  бирају  чланови  већином  гласова  од  укупног  броја  чланова органа управљања. Школски  одбор  чине  по  три  представника  запослених, родитеља  и  јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања уз реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Мандат школског одбора траје 4 године.

Чланови Школског одбора за школску 2021/2022. годину су:

представници локалне самоуправе
1. Јасмина Марковић
2. Предраг Живковић
3. Жељко Максић 
представници савета родитеља
4. Катарина Качаревић
5. Весна Драгићевић
6. Драгана Павловић
представници наставничког већа
7. Милутин Стојановић
8. Ивана Костић
9. Бојана Текић

НАДЛЕЖНОСТИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА


Школски одбор:

 1. Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 2. Доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и извештај о вредновању и самовредновању;
 3. Уврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. Доноси финансијски план школе у складу са законом;
 5. Доноси план јавних набавки школе;
 6. Усваја извештај о пословању школе, годишњи обрачун, извештај о извођењу екскурзије;
 7. Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 8. Одлучује о проширеној делатности школе, статусној промени, промени назива и седишта школе у складу са законом;
 9. Расписује конкурс, најкасније три месеца пре истека мандата директора и бира директора школе;
 10. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора школе;
 11. Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са законом;
 12.  Разрешава директора школе дужности у складу са законом;
 13.  Даје мишљење директору школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос;
 14.  Именује чланове стручног актива за развојно планирање;
 15.  Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 16.  Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно – васпитног рада;
 17.  Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 18.  Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 19.  Доноси одлуку о покретању поступка за именовање чланова Школског одбора најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.
 20.  Врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим општим актом

 

                                                                                                                                  

План рада Школског одбора

 

ред. бр.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

МЕСЕЦ

НОСИОЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

1.

Разматрање и усвајање Извештаја о

раду школе за

школску 2020/21.годину

септембар

Директор

2.

Усвајање Годишњег плана рада

школе за школску 2021/22.годину

септембар

Директор

3.

Усвајање извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања у

школској 2020/21.

септембар

Директор

4.

Усвајање извештаја о вредновању и самовредновању у школској

2020/21.

Септембар

Директор

 

 

 

 

 

5.

Усвајање извештаја о реализацији

Развојног плана школе у школској 2020/21.

Септембар

Директор

6.

Усвајање извештаја о раду директора за школску 2020/21.

Септембар

Директор

7.

Доношење плана стручног

усавршавања за школску 2021/22.

Септембар

Директор

8.

Давање сагласности на план рада директора школе за школску

2021/22.

Септембар

Директор

9.

Усвајање извештаја са матурске

новембар

Вођа екскурзије

 

 

Екскурзије

 

 

10.

Успостављање сарадње са приватним фирмама и ангажовање средстава за опремање школе

инвентаром и другим потрeбама

Децембар

Директор

11.

Усвајање плана уписа у наредну

школску годину, број одељења и смерова

Децембар

Директор

12.

Усвајање финансијског плана за

2022. Годину

Децембар

Шеф рачуноводства

13.

Усвајање завршног рачуна за

2021.годину

јануар- фебруар

Шеф рачуноводства

14.

Разматрање успеха и дисциплине

ученика и мера за њихово

побољшање

јануар- фебруар

Школски педагог

15.

Ванредно учење, доношење одлука о упису и формирање

цена

јануар- фебруар

Директор

16.

Успостављање сарадње са школама

и институцијама у земљи и иностранству

март-април

Директор

17.

Усвајање извештаја о

изведеним Екскурзијама

Након реализације

Председник комисије

           

 

18.

Разно

Током целе године

По потреби школски одбор ће одржати и ванредне седнице на којима ће се на дневном реду наћи она питања која су у делокругу рада школског одбора, а која због своје природе нису могла да буду планирана у овом програму (приговори ученика, жалбе на изрицање

васпитно- дисциплин. мера

,др. )

19.

Конкурси

септембар- октобар

Секретар