Орган управљања

Орган управљања у школи је школски одбор. Чланове  органа  управљања  именује  и  разрешава  скупштина  јединице  локалне самоуправе,  а  председника  бирају  чланови  већином  гласова  од  укупног  броја  чланова органа управљања. Школски  одбор  чине  по  три  представника  запослених, родитеља  и  јединице локалне самоуправе. Чланове органа управљања уз реда запослених предлаже наставничко веће, а из реда родитеља – савет родитеља тајним изјашњавањем. Мандат школског одбора траје 4 године.

Чланови Школског одбора за школску 2016/2017. годину су:

представници локалне самоуправе
1. Јасмина Павловић
2. Предраг Живковић
3. Жељко Максић – локална самоуправа
представници запослених
4. Дикић Бојана
5. Илић Драгана
6. Зорица Урошевић – савет родитеља
представници родитеља
7. Милутин Стојановић
8. Ивана Костић
9. Дејан Ђурић – наставници

НАДЛЕЖНОСТИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА


Школски одбор:

 1. Доноси статут Школе, правила понашања у Школи и друге опште акте Школе и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова;
 2. Доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада школе, усваја извештаје о њиховом остваривању и извештај о вредновању и самовредновању;
 3. Уврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. Доноси финансијски план школе у складу са законом;
 5. Доноси план јавних набавки школе;
 6. Усваја извештај о пословању школе, годишњи обрачун, извештај о извођењу екскурзије;
 7. Одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора;
 8. Одлучује о проширеној делатности школе, статусној промени, промени назива и седишта школе у складу са законом;
 9. Расписује конкурс, најкасније три месеца пре истека мандата директора и бира директора школе;
 10. Одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора школе;
 11. Доноси одлуку о постављању вршиоца дужности директора у складу са законом;
 12.  Разрешава директора школе дужности у складу са законом;
 13.  Даје мишљење директору школе у поступку одлучивања о избору наставника и стручног сарадника за пријем у радни однос;
 14.  Именује чланове стручног актива за развојно планирање;
 15.  Образује комисије из своје надлежности уколико се за то укаже потреба;
 16.  Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно – васпитног рада;
 17.  Доноси План стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 18.  Одлучује по приговору, односно жалби на решење директора;
 19.  Доноси одлуку о покретању поступка за именовање чланова Школског одбора најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.
 20.  Врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим општим актом

План и програм рада Школског одбора за школску 2016/2017.

ред. бр. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ МЕСЕЦ НОСИОЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
1. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за школску 2015/16.годину септембар Директор
2. Усвајање Годишњег програма рада школе за школску 2016/17.годину септембар Директор
3. Усвајање Правилника о дужностима и обавезама наставника септембар Директор
4. Разматрање материјалне опремљености школе и услова рада октобар Директор
5. Усвајање извештаја са матурске екскурзије новембар вођа екскурзије
6. Успостављање сарадње са приватним фирмама и ангажовање средстава за опремање школе инвентаром и другим потрeбама децембар Директор
7. Усвајање плана уписа  у наредну школску годину, број одељења и смерова децембар Директор
8. Усвајање финансијског плана за 2017. Годину децембар шеф рачуноводства
9. Усвајање завршног рачуна за 2016.годину јануар-фебруар шеф рачуноводства
10. Разматрање успеха и дисциплине ученика и мера за њихово побољшање јануар-фебруар

 

школски педагог
11. Ванредно учење, доношење одлука о упису и формирање цена јануар-фебруар

 

Директор
12. Успостављање сарадње са школама и институцијама у земљи и иностранству март-април Директор
13. Усвајање извештаја о изведеним екскурзијама април-мај председник комисије
14. Разно током целе године По потреби школски

одбор ће одржати и

ванредне седнице на

којима ће се на дневном

реду наћи она питања

која су у делокругу рада

школског одбора, а која

због своје природе нису

могла да буду планирана

у овом програму

(приговори ученика,

жалбе на изрицање

васпитно- дисциплин.

мера ,др. )

15. Конкурси септембар-октобар Секретар