Стручно веће

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета.

  Наставничко веће је утврдило следећa стручна већа:

 1. Стручно веће наставника српског, енглеског и француског језика
 2. Стручно веће професора грађанског васпитања, физичке културе, веронауке и уметничког обликовања
 3. Стручно веће професора природних наука
 4. Стручно веће професора друштвених наука
 5. Стручно веће професора економске групе предмета
 6. Стручно веће наставника куварства, услуживања, практичне наставе, познавања робе и исхране

Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета. Састав стручног већа за област предмета утврђује наставничко веће, а његовим радом руководи један од наставника кога сваке године одреде чланови стручног веће на основу плана задужења. Стручно веће за област предмета утврђује програм рада за сваку школску годину, на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада школе.

* Стручна већа утврђују се статутом, а њихов састав и број утврђује Наставничко веће. Радом Стручног већа руководи председник стручног већа кога сваке школске године бира директор школе.  Стручно веће ради у седницама које се одржавају сходно плану рада стручног већа и према потреби. Седнице стручног већа припрема председник стручног већа.

НАДЛЕЖНОСТ СТРУЧНИХ ВЕЋА:
 1. доносе годишњи план рада стручног већа;
 2. предлажу поделу предмета на наставнике;
 3. врше избор уџбеника, приручника и друге литературе и предлажу Наставничком већу да одобри њихову употребу;
 4. планирају стручно, педагошко-психолошко и методичко усавршавање и образовање наставника и прате учешће у раду стручних друштава и удружења;
 5. остварују координацију и корелацију наставе међу предметима;
 6. оперативно разрађују критеријуме оцењивања и раде на уједначавању критеријума оцењивања и развијању различитих модела и техника оцењивања;
 7. пружају помоћ у раду наставницима-приправницима;
 8. разматрају стручна питања васпитно-образовног рада и предлажу Наставничком већу доношење одговарајућих одлука ради предузимања мера унапређивања рада побољшањем организације, увођењем иновација и др.;
 9. информишу своје чланове о савременим облицима, методама и средствима образовно-васпитног рада и примењују их у раду;
 10. остварују увид у реализацију образовно-васпитних задатака (ниво знања, умења, навика и успеха ученика, тешкоће у савладавању наставних програма и др.) и предузимају мере за доследније и успешније савладавање наставног плана и програма;
 11. анализирају успех ученика из појединих предмета и предузимају мере за пружање помоћи ученицима који заостају у раду, као и стимулисање ученика који брже напредују;
 12. утврђују тематске садржаје допунског, додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирају резултате тог рада;
 13. дају мишљење директору о одређивању ментора за наставнике-приправнике;
 14. размењују искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада кроз отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа;
 15. развијају облике активног учења (учења кроз праксу) и облике кооперативног учења што омогућава ученицима да скупа уче радећи на заједничким пројектима;
 16. баве се и другим питањима у складу са законом.