Одељенско веће

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу, а образују се ради организовања и праћења извођења образовно-васпитног рада и других питања од интереса за поједина одељења. Одељенско веће ради у седницама, које сазива и којима руководи одељењски старешина.

НАДЛЕЖНОСТ ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА:
 1. усклађује рад свих наставника који изводе наставу у одељењу и стручних сарадника;
 2. остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишта и на крају године;
 3. утврђује и усклађује распоред писменог проверавања знања;
 4. предузима мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у одељењу;
 5. утврђује на предлог предметног наставника закључну оцену из предмета и оцену из владања на предлог одељењског старешине;
 6. предлаже ученике за ванредно напредовање;
 7. предлаже ученике за доделу похвала и награда;
 8. разматра извештај одељењског старешине о појачаном васпитном раду и предузетим мерама;
 9. изриче васпитно-дисциплинске мере ученицима у оквиру своје надлежности;
 10. предлаже наставничком већу програм екскурзија, такмичења и сл.;
 11. разматра питања покренута на родитељским састанцима;
 12. упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере наставничком већу за побољшање уочених недостатака;
 13. обавља и друге послове у складу са законом и општим актом.
 14. ма школе.

Одељењско веће има значајне задатке који се односе на наставнике и ученике једног одељења. Задаци одељењског већа су планирање васпитних задатака, координација рада наставника у циљу постизања јединствених ставова и праћење реализације планираних васпитних задатака. Одељењско веће прати и анализира проблеме који се јављају код појединих ученика, али и њихове индивидуалне склоности и способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних активности, као и укључивање ученика у различите активности. Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, као и представници одељењских заједница.
Седнице одељењских већа припрема и њима руководе одељењске старешине које су у обавези да у року од три дана сачине записник са седнице одељењског већа. Седницама одељењског већа присуствује директор школе.

Седнице одељењских већа заказују се према календару и програму рада који је саставни део Годишњег плана рада. После седнице одељењског већа, одељењски старешина је дужан да одржи родитељски састанак. Ове године одржаће се пет седница одељењских већа, а по потреби разредне старешине могу да закажу ванредну седницу одељењског већа.