Финансијски техничар

Кроз овај занимљив економски смер ученици ће стећи знање из области финансија. Акценат је на финаснијском пословању, планирању, анализи и контроли, новчаним средствиа и токовима, трговању хартијама од вредности, банкарском пословању и осигурању. Изучавајући општеобразовне предмете и економске предмете стичу знања о примењеној економији и економији као теорији, тако да успешно настављају школовање на струковно сродним или другим факултетима.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер:

  1. комуникативаност;
  2. одговорност;
  3. тачност;
  4. тимски рад;