Стручни тим за школско развојно планирање

Уважавајући коментаре чланова наставничког већа на седници одржаној 30.08. 2016. директор школе даје нови предлог састава тимова за школску 2016/17. годину.
Потребно је да тимови у новом саставу, у договору са старим члановима, прегледају планове за школску 2016/17. и процене да ли се слажу са планираним активностима. Уколико има измена у плановима, нове планове предати до 12.09. 2016.
На Наставничком већу је усвојен и предлог за конституисање новог Тима за стручно усавршавање који ће почети са радом у школској 2016/17.

Стручни тим за школско развојно планирање чине:

– три представника наставника;
   – један стручни сарадник;
   – један представник јединице локалне самоуправе – социјалних партнера школе;
   – један представник ученичког парламента;
   – један представник Савета родитеља.
   Чланове стручног актива именује Школски одбор. Мандат траје од три до пет година у зависности од периода за који је донет развојни план.
Руководилац тима за школску 2016/2017. годину: Марија Максимовић

Чланови тима  за школску 2015/2016. годину:

  1. Верољуб Бојичић,
  2. Ивана Миловановић
  3. Ивана Милосављевић
  4. (представник Савета родитеља),
  5. (представник јединице локалне самоуправе),
  6. (представник ученичког парламента),

Стручни тим за самовредновање рада школе

 Стручни тим за самовредновање рада школе чине:
– педагог школе;
– три представника наставника.
   Чланове стручног актива који ће координитати и обједињавати рад стручних органа, савета родитеља, ученичког парламента, директора и школског одбора у поступку самовредновања и припремати извештај о самовредновању квалитета рада Школе,  именује директор Школе.

Руководилац тима за школску 2016/2017. годину:   Немања Јаковљевић
Чланови тима за школску 2016/2017. годину:
Милош Павловић
Ива Николић
Ивана Милосављевић

Стручни тим за развој школског програма

 Стручни тим за развој школског програма чине:
– представници стручних већа;
– педагог Школе.
   Наставничко веће именује чланове Стручног актива за развој школског програма.

Руководилац тима за школску 2016/2017. годину:   Валентина Вукојичић Стефановић
Чланови тима за школску 2016/2017. годину:
Верођуб Бојичић
Ивана Миловановић
Верољуб Бојичић,
Весна Срећковић

4. Тим задужен за предузимање активности у кризним ситуацијама
Чланови тима:
Ивана Миловановић, вд директора школе – координатор тима
Весна Срећковић, секретар школе
Ивана Милосављевић, библиотекар

5. Тим задужен за промоцију школе
Чланови тима:
Александар Павловић, професор – координатор тима
Небојша Пешовић , професор
Бојана Текић, професор
Милутин Стојановић, професор
Дејан Ђурић, професор

6. Тим за инклузију
Чланови тима:
Валентина Вукојичић Стефановић, педагог – координатор тима
Слађана Јевремовић, професор
Милош Павловић, професор
Ива Николић, професор

7. Тим задужен за сарадњу са локалним институцијама
Чланови тима:
Дејан Ђурић, члан стручног већа природних наука – координатор тима
Милош Павловић, члан стручног већа природних наука
Александар Павловић, члан стручног већа, куварства, услуживања и практичне наставе
Јевремовић Слађана, члан стручног већа професора језика
Марија Максимовић, члан стручног већа економске групе предмета
Софронић Ђорђе, члан стручног већа за предмете физичко васпитање, грађанско васпитање и верска настава
Ивана Миловановић, вд директора школе

8. Тим задужен за унапређење библиотеке
Чланови тима:
Слађана Јевремовић, професор – координатор тима
Ивана Милосављевић, професор
Ратко Алексић, професор

9. Тим задужен за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
Чланови тима:
Ива Николић, професор – координатор тима
Валентина Вукојичић Стефановић, педагог
Ђорђе Софронић, професор
Јелисавета Петровић, професор

10. Тим за пројекте
Чланови тима:
Милош Павловић – координатор
Иван Вуловић
Бојана Текић
Ивана Миловановић

11. Тим за стручно усавршавање
Чланови тима:
Ивана Милосављевић – координатор
Ива Николић
Валентина Вукојичић Стефановић

9. 09. 2016. ВД директора школе
Ивана Миловановић

_