Нови изазови

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА НОВИ ИЗАЗОВИ

Пројекат “Нови изазови” је пројекат Средње школе “Мионица” која образује ученике у подручју рада туризам и угоститељство. Пројекат се односи на краткорочну мобилност ученика и наставника у град Pszczyna у Пољској. Трајање читавог пројекта предвиђено је у току 12 месеци, а реализација мобилности у току две недеље. Основни циљеви пројекта су стручно усавршавање наставника у области туризма и угоститељства, подизање њихових стручних компетенција за извођење наставног процеса и пружање подршке ученицима да, у сарадњи са својим вршњацима из Пољске, унапреде своја стручна знања и вештине. Пројекат предвиђа да на мобилност иде 5 наставника ( директор школе, по један наставник из области туризма, куварства, услуживања и страног језика) и 10 ученика (четири ученика смера туристички техничар, три ученика смера кувар и три ученика смера конобар).

У току две недеље мобилности наставно особље и директор школе првенствено биће упућени на посматрање рада својих колега у струковној школи Средњошколски комплекс No. 2 in Pszczyna. Такође, биће организовани састанци са представницима релевантних институција и посете истим. Ученици ће сваког радног дана учествовати у стручним праксама из области туризма и угоститељства, похађати стручне обуке, реализовати посете хотелима, радионице из туризма и угоститељства. Дани викенда су предвиђени за упознавање културне баштине земље домаћина у културну размену.

Очекујемо да ће ова мобилност имати велики и позитиван утицај на читаву нашу установу. То ће бити “одскочна даска” за предузимање иновативних  корака у циљу осавремењавања приступа настави, а посебно практичном наставном процесу, и уопште, унапређивању живота и рада у школи.

Важан резултат мобилности биће стицање међународног искуства и подизање кометенција наставног особља да помогну ученицима да  стекну применљива знања и практичне вештине и да буду оспособљени за тржиште рада. Такође, примена знања остварених на мобилности оствариће још један важан циљ дефинисан у Европском развојном плану, а то је развој европске димензије школе. На овај начин ученици ће бити  оснажени за неговање мултикултуралности, школовање у оквиру европског простора и усвајање практичних знања и вештина које ће примењивати на локалном, националном, европском и глобалном нивоу. Сигурни смо да ће реализација мобилности допринети унапређењу рада читаве наше установе, што је основни циљ у развоју наше школе.

 

ПРЕВОД САЖЕТКА НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

The project “New Challenges” is a project of the secondary school “Mionica” that educates students in the field of tourism and catering. The project relates to the short-term mobility of pupils and teachers in the city of Pszczyna in Poland. The duration of the entire project is planned for 12 months, and the realization of mobility within two weeks. The main goals of the project are the professional development of teachers in the field of tourism and hospitality, raising their professional competences for carrying out the teaching process and providing students with the opportunity to improve their skills and knowledge in cooperation with their peers from Poland. The project envisages the mobility of 5 teachers (director of the school, one teacher in the field of tourism, cookery, service and foreign language) and 10 pupils (four students are a travel technician, three pupils in the direction of a cook and three students are the direction waiter).

During the two weeks of mobility, the teaching staff and the school director will primarily be sent to watch the work of their colleagues at the vocational school. 2 and Pszczyna. Also, meetings with representatives of relevant institutions and visits will be organized. Students will take part in professional practices in the field of tourism and catering, attend professional trainings, make visits to hotels, workshops in tourism and catering. Days of the weekend are foreseen to familiarize the cultural heritage of the host country with cultural exchange.

We expect this mobility to have a big and positive impact on our entire institution. It will be a “stepping stone” to take innovative steps to modernize access to teaching, in particular to the practical teaching process, and in general, to improving life and work at school.

An important result of mobility will be the acquisition of international experience and raising the competencies of teaching staff to help students acquire applicable knowledge and practical skills and be trained in the labor market. Also, the application of knowledge gained on mobility will achieve another important goal defined in the European Development Plan, which is the development of the European dimension of the school. In this way, students will be strengthened to foster multiculturalism, schooling within the European space, and acquiring practical knowledge and skills that will be applied at the local, national, European and global levels. We are sure that the realization of mobility will contribute to the improvement of the work of our entire institution, which is the main goal in the development of our school.

WordPress Themes